Unbenanntes Dokument

           

         

Luật của 258

1. Hoà bình
a) Không tấn công bất kì ai đang ở trong 1 liên minh.
b) Mọi người giúp đỡ nhau để thắng các cuộc chiến CSB và D.O.
c) Không bắt buộc ai phải gia nhập đồng minh.
d) Do thám người khác là hành động tuyên chiến. Người đi do thám người khác có thể bị tấn công.
e) Không đăng địa điểm chả bất kì ai trong 258 lên ô nói chuyện chung toàn server hay gửi qua tin nhắn riêng. Đây là hành động phản bội 258, dẫn đến bạn bị đưa vào Danh Sách Đen. (Hình chụp màn hình phải được đăng lên nhóm trên Whatsapp).

2. Khu vực tài nguyên level 7.
a) Không ai được ở trong khu vực tài nguyên level 7.
b) Được phép ở trong khu vực tài nguyên lvl8.
c) Khi có chiến tranh tổng thống, được quyền để căn cứ trong khu vực tài nguyên lvl7. (Phải di chuyển ra khỏi khu vực tài nguyên lvl7 sau khi cuộc chiến kết thúc)
d) Không tuân theo luật lệ sẽ dẫn đến hậu quả bị liệt kê vào Danh Sách Đen (Đọc điều 5).

3. Gom tài nguyên.
a) Mọi người được phép gom tài nguyên ở bất kì nơi nào.
b) Không được tấn công lính đang gom tài nguyên, nếu bạn không thể gom hết một điểm tài nguyên trong 1 lần, hãy gom điểm tài nguyên lvl thấp hơn.

4. Tổng Thống.
a) Quy luật đảo tổng thống:
- DxE
- KWR
- KRU
Vị trí tổng thống được trao cho liên minh tiếp theo mà không có nội chiến. Tất cả liên minh giúp bảo vệ vị trí tổng thống trước server kẻ thù hay cướp lấy vị trí tổng thống của kẻ thù.
b) Không ai bị làm nô lệ trừ những người phá luật (Đọc điều 5 để rõ hơn).
c) Những vị trí có lợi nên được trao cho mọi người (đã giúp bảo vệ vị trí tổng thống, hay cướp lấy vị trí tổng thống của kẻ thù), không chỉ trao cho thành viên của chính liên minh mình.
d) Điều tương tự cho Quà Tổng Thống.

5. Danh Sách Đen
a) Danh sách đen dùng để ngăn cản người muốn phá luật và người liên tục xúc phạm người khác (chửi thề, phân biệt chủng tộc...).
b) Có tên ở trong danh sách đen đặt người chơi đó ngoài vòng pháp luật và có thể bị tấn công bởi tất cả mọi người. Người chơi này có thể bị đặt làm nô lệ.
c) Người ở trong danh sách đen không được nhận vào bất cứ liên minh nào.
d) Liên minh nào bảo vệ người trong danh sách đen sẽ trở thành kẻ thù của toàn 258 và có thể bị tấn công.
e) Lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách đen sẽ ở đó trong vòng 1 tháng, người chơi này có thể thay đổi và thể hiện rằng anh/cônta sẽ sẵn lòng tuân theo luật lệ.
f) Lần thứ hai xuất hiện trong danh sách đen là vĩnh viễn, người chơi này tốt nhất nên ngừng chơi.
g) Cách có tên trong danh sách đen:
i/ Không tuân theo luật của Khu Vực gom Tài Nguyên level 7 (2a). Nếu như người chơi còn trong khu vực gom tài nguyên lvl7 thì học vẫn trong danh sách đen (luật 5e,f không áp dụng),
ii/ Một người chơi bị đề nghị đặt vào trong danh sách đen thì mọi liên minh sẽ bỏ phiếu bầu, mọi phiếu bầu phải là có. Không bỏ phiếu trong 24 giờ sẽ tự động bầu Có.

6. Thay Đổi Luật Lệ.
a) Mọi thay đổi trong luật lệ phải được bàn trong nhóm trên WhatsApp.
b) Sau khi bản nháp của luật mới được viết 24 giờ, nếu không ai có ý kiến gì, luật lệ mới sẽ được áp dụng.
c) Chỉ nói "Tôi không thích luật này" là không đủ để làm luật không áp dụng, phải trình bày lí lẽ của mình ra và đề xuất ý kiến mới được.

 

DxE - Alliance Rules:

see english Version

 

Version: 1.5.

10.08.2017